Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie
 
Sztandar gimnazjum W pracowni chemicznej Warsztaty Origami Chirliderki Szkolny sztandar

    HOME --> TEST 1

Miniaturki 2012             Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć powiększenie.


Przygotuj się do egzaminu gimnazjalnego.
Zadania pochodzą z testów matematyczno- przyrodniczych zamieszczonych
w czasopismach "Gimnazjalista Victor" oraz "Gimnazjum" (2001 - 2011)

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Zadanie 1.
Wskaż zdanie wyjaśniające różnicę w gęstości między wodą i lodem:

A. Cząsteczki wody łączą się ze sobą za pomocą tzw. mostów wodorowych.
B. Wraz ze wzrostem temperatury zmniejsza się gęstość wody.
C. Gęstość lodu jest mniejsza, ponieważ w lodzie cząsteczki H2O polimeryzują ze sobą w sposób bardziej luźny.
D. Gęstość lodu jest większa, ponieważ w lodzie cząsteczki H2O polimeryzują ze sobą w sposób bardziej luźny.

Zadanie 2.
Woda jest doskonałym rozpuszczalnikiem. Jaki warunek jest konieczny, żeby substancja mogła całkowicie
rozpuścić się w wodzie?

A. odpowiednio wysoka temperatura
B. podobieństwo substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika w zakresie właściwości cząsteczek
C. czynności mechaniczne takie, jak mieszanie i rozdrabnianie
D. A. i C. jednocześnie.

Zadanie 3.
W reakcji 2Mg + CO2 --> 2MgO + C substraty to:

A. magnez, węgiel i tlen
B. magnez i dwutlenek węgla
C. tlenek magnezu i węgiel
D. magnez i węgiel.

Zadanie 4.
6CO2 + 6H2O --> C6H12O6 + 6O2

Powyższa reakcja opisuje:
A. pierwszy etap fotosyntezy
B. drugi etap fotosyntezy
C. trzeci etap fotosyntezy
D. rozpad cząsteczek glukozy.

Zadanie 5.
Związki chemiczne można podzielić na organiczne i nieorganiczne. Wskaż grupę, w której występują wyłącznie związki nieorganiczne:

A. kwas solny, woda, wodorotlenek glinu
B. kwas azotowy, metan, woda
C. kwas octowy, kwas solny, kwas siarkowy
D. kwas węglowy, amoniak, kwas stearynowy.

Zadanie 6.
Cząstkami emitowanymi przez jądra atomów są:

  • kwant energii promieniowania elektromagnetycznego;nie ma ładunku i masy
  • połączone siłami jądrowymi dwa protony i dwa neutrony, czyli cząstka o ładunku dodatnim
  • elektron - cząstka o ładunku ujemnym

Powyżej opisano kolejno cząstki:

Nazwy cząstek

Zadanie 7.
Liczba masowa atomu A = 23. W jądrze tego atomu znajduje się 12 neutronów. Liczba atomowa tego atomu jest równa:

A. 11
B. 12
C. 23
D. 35

Zadanie 8.
Zagrożenie, które jest skutkiem nadmiaru dwutlenku węgla w atmosferze, to:

A. dziura ozonowa ,
B. zwiększenie obszarów wiecznych lodów
C. globalne ocieplenie
D. skażenie środowiska naturalnego pestycydami.

Zadanie 9.
W 60 gramach wody rozpuszczono 20 gramów soli kuchennej. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu?

A. 33%
B. 20%
C. 25%
D. 30%.

Zadanie 10.
Ile gramów tlenu powstaje w czasie rozkladu 18 g wody?

A. 6 g,
B. 12 g,
C. 16 g,
D. 18 g.

Zadanie 11.
Grupa 8 - okresowego układu piewiatków to helowce. Składa się z następujących pierwiastków: hel, neon, argon, krypton, ksenon, radon. Są to tak zwane gazy szlachetne. Ich cechą charakterystyczną jest to, że:

A. W zwykłych warunkach są gazami praktycznie niereagującymi z innymi substancjami.
B. Są półgazami; wchodzą w reakcję tylko z tlenem.
C. W związkach chemicznych wciąż zachowują swoje właściwości.
D. Skraplają się tylko w obecności dwutlenku węgla.

Zadanie 12.
Spośród wszystkich gazów szlachetnych w powietrzu atmosferycznym najobficiej występuje:

A. hel
B. neon
C. argon
D. krypton

Klucz do testu (zadania zamknięte)

1. C            6. D           11. A
2. B            7. A           12. C
3. B            8. C                   
4. B            9. C                   
5. A           10. C                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZADANIA OTWARTE

Zadanie I.
Uzgodnij reakcje chemiczne:

.........CH3OH + ...O2 --> ...CO2 + ...H2O
...C3H5(OH)3 + ...O2 --> ...CO2 + ...H2O

Zadanie II.
Podane przemiany podziel na fizyczne i chemiczne (w tabeli w odpowiednie miejsca wstaw "F" lub "Ch").

Kruszenie 
Wybuch fajerwerku 
Spalanie benzyny przez samochód 
Topnienie lodu 
Rozpuszczanie cukru w wodzie 
Pokrywanie się metali rdzą 

Zadanie III.
Podaj nazwy podanych związków chemicznych:

CH3COOH - ...................................................................
Ca(OH)2 - ...................................................................
CH4 - ....................................................................

Zadanie IV.
Wykorzystaj nformacje z tabeli i wymień dwa zanieczyszczenia, które zapowiadają kwaśny deszcz. Uzasadnij swój wybór.

Rodzaj zanieczyszczeniaŹródła zanieczyszczeń
ElektrociepłownieRuch drogowyInne źródła
Dwutlenek siarki71 %3 %26 %
Tlenek azotu27 %51 %22 %
Dymy7 %45 %48 %
Tlenek węgla 2 %91 %7 %

Zadanie V.
Uzupełnij poniższy tekst:

Izotopy to odmiany tego samego..............................Różnią się między sobą liczbą......................w jądrze atomowym. Zachowują właściwości......................., takie jak wartościowość; różnią się natomiast w niewielkim stopniu właściwościami................., takimi jak..................lub...................
Dla każdego izotopu charakterystyczna jest liczba............................

Zadanie VI.
Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie wzory sumaryczne:

Kwas siarkowyWodorotlenek magnezowyEtynKwas fosforowy
    

Uzgodnij reakcje:

N2O5 + H2O --> HNO3
Ca + H2O --> Ca(OH)2 + H2
Na + H2O --> NaOH + H2

Zadanie VII.
Z następującego tekstu wykreśl niepotrzebne wyrazy:

Błonnik, czyli celuloza / sacharoza jest to węglowodan znajdujący się we wszystkich / w niektórych pokarmach roślinnych.
Ulega / nie ulega trawieniu. Ma wpływ na ruchy robaczkowe jelit: osłabia je / pobudza je.

Zadanie VIII.
Poniższą tabelę uzupełnij przykładami wzorów sumarycznych:

Kwas 
Zasada 
Tlenek niemetalu 
Tlenek metalu 
Sól 


..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Klucz do testu (zadania otwarte)

Zadanie I.

2CH3OH + 3O2 --> 2CO2 + 4H2O
2C3H5(OH)3 + 7O2 --> 6CO2 + 8H2O

Zadanie II.

KruszenieF
Wybuch fajerwerkuCh
Spalanie benzyny przez samochódCh
Topnienie loduF
Rozpuszczanie cukru w wodzieF
Pokrywanie się metali rdząCh

Zadanie III.

Podaj nazwy podanych związków chemicznych:
CH3COOH - kwas octowy
Ca(OH)2     - wodorotlenek wapnia
CH4            - metan

Zadanie IV.

Jedną z głównych przyczyn powstawania kwaśnych deszczów jest emisja do atmosfery lotnych węglowodorów, dwutlenku siarki i tlenków azotu. Ich źródłami są np. paleniska przemysłowe oraz silniki benzynowe. Woda zawarta w chmurach nasyca się wyrzucanymi w powietrze substancjami chemicznymi. W wyniku zachodzących dalej reakcji powstają kwasy:
- siarkowy (IV),
- azotowy.

Zadanie V.

Izotopy to odmiany tego samego pierwiastka chemicznego. Różnią się między sobą liczbą neutronów w jądrze atomowym. Zachowują właściwości chemiczne, takie jak wartościowość; różnią się natomiast w niewielkim stopniu właściwościami fizycznymi, takimi jak gęstość lub temperatura topnienia.Dla każdego izotopu charakterystyczna jest liczba masowa.

Zadanie VI.

Kwas siarkowy (VI)Wodorotlenek magnezowyEtynKwas fosforowy
H2SO4Mg(OH)2C2H2H3PO4

N2O5 + H2O --> 2HNO3
Ca + 2H2O --> Ca(OH)2 + H2
2Na + 2H2O --> 2NaOH + H2

Zadanie VII.

Błonnik, czyli celuloza jest to węglowodan znajdujący się we wszystkich pokarmach roślinnych. Nie ulega trawieniu.
Ma wpływ na ruchy robaczkowe jelit: pobudza je.

Zadanie VIII.

KwasHNO3
ZasadaNaOH
Tlenek niemetaluSO3
Tlenek metaluFe2O3
SólNaCl

 

 

 
Strona testowana w przeglądarkach: Internet Eksplorer 9 i 10 oraz Mozilla Firefox wersja 43.0.4.
Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2016 r.
Stronę redaguje: * W.K.K. *