nagłówek

    HOME --> ZESTAW 4

 


Przygotuj się do egzaminu gimnazjalnego.

Zadania pochodzą z próbnych egzaminów gimnazjalnych 2014 i 2015 przygotowanych przez OKE w Poznaniu oraz z projektu „Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem i Gazetą Wyborczą” 2014 i 2015.

Zadanie 1.
Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków.

układ okresowy

Dokończ zdania tak aby były prawdziwe.
Wiązanie jonowe występuje w związku chemicznym zbudowanym z pierwiastków:

A. XZ
B. YZ

Powstawanie wiazania jonowego polega na:

C. uwspólnianiu elektronów
D. przyciąganiu różnoimiennie naładowanych jonów.

Rozwiązanie
1.  A D

Zadanie 2.
Spośród doświadczeń przedstawionych na schemacie należy wybrać takie, które pozwoli zidentyfikować tlenek węgla w powietrzu wydychanym z płuc.

probówki

Które doświadczenie pozwoli zidentyfikować tlenek węgla?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Rozwiązanie
2.  C

Informacja do zadań 3 i 4.
Wykres przedstawia zależność rozpuszczalności wybranych soli w wodzie od temperatury (tzw. krzywe rozpuszczalności).

krzywe rozpuszczalności

Zadanie 3.
Oceń które zdanie jest prawdziwe - P, a które fałszywe - F.

1.Rozpuszczalność bromku potasu w temp. 500C wynosi 80 g na 100 g wody.PF
2.W wyniku ochładzania 150 g nasyconego w temp. 700C wodnego roztworu chlorku baru do temp. 400C wykrystalizowało 20 g substancji.PF
Rozwiązanie
3.1  P        3.2  F

Zadanie 4.
Ile gramów bromku potasu trzeba dodatkowo rozpuścić w 250 g wody po ogrzaniu roztworu od temperatury 200C do 400C aby roztwór był nadal nasycony?

A. 10 g B. 15 g C. 3 D. 25 g

Rozwiązanie
4.  D

Zadanie 5.
Oceń które zdanie jest prawdziwe - P, a które fałszywe - F.

1.Efekt cieplniarny powstaje w wyniku nagromadzenia dużej ilości tlenku siarki w atmosferze.PF
2.Warstwa ozonowa w atmosferze chroni organizmy przed szkodliwym promieniowaniem nadfioletowym (promieniowaniem UV).PF
Rozwiązanie
5.1  F        5.2  P

Zadanie 6.
Wybierz w tabeli zestaw w którym właściwie przyporządkowano numerowi reakcji jej nazwę.

Równania reakcji

Numer równania reakcji
1234
A.addycjaestryfikacjahydrolizaspalanie
B.estryfikacjahydrolizaaddycjaspalanie
C.hydrolizaspalanieestryfikacjaaddycja
D.spalanieaddycjahydrolizaestryfikacja
Rozwiązanie
6.  C

Zadanie 7.
Pewien węglowodór uległ reakcji przyłączania cząsteczki wodoru.
Uzupełnij zdanie, wybierając wzór strukturalny węglowodoru A lub B oraz produkt 1. lub 2. powstający w tej reakcji.

Węglowodór o wzorze strukturalnymA.wzór strukturalnyulega reakcji przyłączania cząsteczki wodoru, w wyniku której powstaje związek chemiczny o nazwie1.etan.
B.wzór strukturalny 2.propan.
Rozwiązanie
7.  A 1

Informacja do zadania 8.
Azot jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków we Wszechświecie. Jest głównym składnikiem atmosfery ziemskiej. Tworzy zwiazki chemiczne, w których wykazuje różne wartościowości.

Zadanie 8.
Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

1.Azot stanowi 51% objętości składu czystego, suchego powietrza.PF
2.Wartościowość azotu w następujących tlenkach: NO, N2O3, N2O5 wynosi odpowiednio II, III, V.PF
Rozwiązanie
8.1  F        8.2  P

Zadanie 9.
Dokończ zdanie wybierając odpowiedź spośród podanych.

Wodór wydzieli sie w reakcji:

A. K2O + SO3 -->C. Zn +H2SO4 -->
B. Ca(OH)2 + H2SO4 -->D. Na2O + H2O ->
Rozwiązanie
9.  C

Informacja do zadania 10.

fragment układu okresowego

Zadanie 10.
Na podstawie fragmentu układu okresowego pierwiastków oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

 1.Atomy tlenu i siarki mają 6 elektronów walencyjnych. P F
 2.Atom berylu zawiera 4 neutrony. P F
Rozwiązanie
10.1  P        10.2  F

Zadanie 11.
Dokończ zdanie wybierając odpowiedź spośród podanych.

Obecność białka w serze można wykryć za pomocą:

A. jodynyC. kwasu siarkowego(VI) i temperatury
B. wody wapiennejD. kwasu azotowego(V) i temperatury
Rozwiązanie
11.  D

Informacja do zadania 12.

krzywe rozpuszczalności soli w wodzie

Zadanie 12.
Na podstawie wykresu przedstawiajacego rozpuszczalność niektórych soli oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

 1.W temperaturze 400C rozpuszczalność siarczanu(VI) miedzi(II) CuSO4 jest większa niż rozpuszczalność chlorku sodu NaCl. P F
 2.Rozpuszczalność azotanu(V) sodu NaNO3 w temperaturze 100C wynosi 85 g NaNO3 na 100 g wody. P F
Rozwiązanie
12.1  F        12.2  P

Zadanie 13.
Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków.Na podstawie danych w nim zawartych wskaż poprawną odpowiedź.

fragment układu okresowego

W którym zestawie związki chemiczne uporządkowano zgodnie ze wzrostem zawartości procentowej chloru?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. Cl2O7, HClO2, NaClO, Cl2O3C. Cl2O3, HClO2, NaClO, Cl2O7
B. Cl2O7, NaClO, HClO2, Cl2O3D. NaClO, HClO2, Cl2O7, Cl2O3
Rozwiązanie
13.  B

Zadanie 14.
Na skalę przemysłową chlor otrzymuje się w wyniku elektrolizy wodnego roztworu chlorku sodu NaCl, zachodzącej zgodnie z równaniem reakcji:

Równanie reakcji otrzymywania chloru

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

 1.W wyniku reakcji powstają gazy cięższe od powietrza, które nie podtrzymują spalania. P F
 2.Jednym z produktów reakcji jest bezwonny i bezbarwny gaz, który z tlenem tworzy mieszaninę piorunującą. P F
Rozwiązanie
14.1  F        14.2  P

Zadanie 15.
W temperaturze pokojowej przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.

Schemat doświadczenia chemicznego

W której probówce otrzymano wodorotlenek miedzi(II)? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. IC. III
B. IID. IV
Rozwiązanie
15.  D

Zadanie 16.
W tabeli zamieszczono informacje dotyczące rozpuszczalności wybranych soli oraz wodorotlenków w wodzie o temperaturze 25 °C.

Tabela rospuszczalności soli

Dokończ zdanie. Wybierz równanie reakcji A lub B oraz jej schematyczny zapis w formie jonowej skróconej 1., 2. albo 3.

Metodę otrzymywania soli praktycznie nierozpuszczalnej w wodzie ilustruje cząsteczkowe równanie reakcji

Rozwiązanie
16.  B 2

Zadanie 17.
Wzory I-VI ilustrują budowę wybranych węglowodorów oraz ich jednofunkcyjnych pochodnych.

Wzory kreskowe węglowodorów

W którym zestawie wszystkie podane wzory przedstawiają budowę cząsteczek węglowodorów nienasyconych?

A. I, II, VC. III, IV, VI
B. II, III, VID. IV, V, VI
Rozwiązanie
17.  C

Zadanie 18.
Uczniowie przeprowadzili doświadczenie przedstawione na schemacie.

Schemat doświadczenia

W wyniku przeprowadzonej reakcji powstał produkt organiczny o nazwie mrówczan etylu (metanian etylu). W którym wierszu tabeli podano wzory substratów użytych w doświadczeniu? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Wzór kwasu karboksylowegoWzór alkoholu
 A.  CH3COOH  CH3OH
 B.  HCOOH  CH3OH
 C.  CH3COOH  CH3CH2OH
 D.  HCOOH  CH3CH2OH
Rozwiązanie
18.  D

Zadanie 19.
W tabeli przedstawiono dane dotyczące stopnia zasolenia wody morskiej w wybranych zbiornikach wodnych.

Nazwa zbiornika wodnegoZawartość procentowa soli morskiej w wodzie
Morze Bałtyckie 1,1%
Morze Czerwone 4,1%
Morze Martwe 22,0%

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

 1.Wzrost zasolenia wody morskiej powoduje zwiększenie jej gęstości, dlatego najmniejszą gęstość ma woda pochodząca z Morza Bałtyckiego. PF
 2.W 150 g wody morskiej pochodzącej z Morza Martwego znajduje się większa ilość soli niż w 800 g wody morskiej pochodzącej z Morza Czerwonego.P F
Rozwiązanie
19.1  P        19.2  P

Zadanie 20.
Alkany to węglowodory, w cząsteczkach których między atomami węgla występują wyłącznie wiązania pojedyncze. We wzorach alkanów C3Hx i C5Hy liczbę atomów wodoru (indeksy stechiometryczne) określono symbolami x i y.
W którym wierszu tabeli właściwie zapisano indeksy stechiometryczne x i y? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

 xy
 A. 3 5
 B. 6 10
 C. 4 8
 D. 8 12
Rozwiązanie
20.  D

Zadanie 21.
Dokończ poniższe zdania. Wybierz odpowiedzi spośród A i B oraz C i D.

Do alkoholi należy związek A/B.

Wzory kreskowe węglowodorów

Estrem jest związek C/D.

Wzory kreskowe węglowodorów

Rozwiązanie
21.  B C

Zadanie 22.
Aby zbadać, czy wodór jest gazem palnym, wykonano następujące doświadczenie. Do parownicy wlano niewielką ilość wody z płynem do mycia naczyń. Do tego roztworu wprowadzono wodór z gazometru, aż do utworzenia się dużej ilości baniek mydlanych. Do baniek wypełnionych wodorem zbliżono płonące łuczywko.

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B oraz jej uzasadnienie 1. lub 2.
Wodór jest gazem

A. palnym poznajemy to po 1. braku objawów reakcji po zbliżeniu zapalonego łuczywka.
B. niepalnym 2. charakterystycznym trzasku towarzyszącym spalaniu wodoru.
Rozwiązanie
22.  A 2

Zadanie 23.
Znajomość odczynu roztworu ma duże znaczenie m.in. w: przemyśle, medycynie, uprawie roślin. W rolnictwie pH gleby decyduje o rodzaju upraw, ponieważ większość roślin ma określone wymagania co do odczynu gleby.
Poniżej podano najbardziej odpowiednie zakresy pH gleby dla wybranych roślin uprawnych.

Na podstawie informacji podanych na wykresie oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Najbardziej kwasowy charakter spośród podanych ma gleba odpowiednia do uprawy ziemniaków. P F
Największe stężenie jonów wodorowych spośród podanych ma gleba odpowiednia do uprawy kalafiora. P F
Rozwiązanie
23.  P F

Informacja do zadania 24 i 25.
Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków chemicznych.

fragment układu okresowego

Zadanie 24.
Na podstawie danych zamieszczonych w układzie okresowym pierwiastków uczniowie obliczyli masę cząsteczkową saletry amonowej (azotanu(V) amonu o wzorze NH4NO3) oraz zawartość procentową azotu w tym związku. Wyniki zapisali w tabeli.
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Masa cząsteczkowa saletry amonowej wynosi 80 u. P F
Zawartość procentowa azotu w badanym związku jest równa 35%. P F
Rozwiązanie
24.  P P

Zadanie 25.
Elektrony znajdujące się w powłoce elektronowej najbardziej oddalonej od jądra to elektrony walencyjne.
Na podstawie położenia azotu w układzie okresowym określ, ile elektronów walencyjnych ma atom azotu. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  Liczba elektronów
walencyjnych
 A. 5
 B. 7
 C. 14
 D. 15
Rozwiązanie
25.  A

ZESTAWIENIE ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

Zad 1. A D Zad 7.A 1 Zad 12.2 P Zad 19.1 P
Zad 2. C Zad 8.1 F Zad 13. B Zad 19.2 P
Zad 3.1 P Zad 8.2 P Zad 14.1 F Zad 20. D
Zad 3.2 F Zad 9. C Zad 14.2 P Zad 21. B C
Zad 4. D Zad 10.1 P Zad 15. D Zad 22. A 2
Zad 5.1 F Zad 10.2 F Zad 16. B 2 Zad 23. P F
Zad 5.2 P Zad 11. D Zad 17. C Zad 24. P P
Zad 6. C Zad 12.1 F Zad 18. D Zad 25. A
 
Strona testowana w przeglądarkach: Internet Eksplorer 9 i 10 oraz Mozilla Firefox wersja 42.0
Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2015 r.
Stronę redaguje: * W.K.K. *