nagłówek

    HOME --> ZESTAW 6

 


Przygotuj się do egzaminu gimnazjalnego.

Zadania pochodzą z części matematyczno - przyrodniczej arkusza egzaminacyjnego CKE 2017

Zadanie 1.
Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków chemicznych.

fragment układu okresowego

W skład pewnej soli wchodzą trzy pierwiastki ➀, ➁, ➂ opisane poniżej.

Pierwiastek jest metalem i przyjmuje w związkach chemicznych wartościowość równą I.
W jądrze atomu pierwiastka znajduje się 7 protonów.
Atom pierwiastka ma 6 elektronów walencyjnych.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Opisaną solą może być:

A. NaNO3         B. Be(NO3)2         C. Na2SO4         D. MgCO3

Rozwiązanie
1.  A

Zadanie 2.
Krzywa na poniższym wykresie przedstawia zależność rozpuszczalności sacharozy w wodzie od temperatury.

wykres rozpuszczalności sacharozy w wodzie w zależności od temperatury

Przygotowano cztery nasycone roztwory sacharozy w temperaturze o wartości 20°C, 40°C, 60°C i 80°C. W każdym z nich znajduje się 100 g sacharozy.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych
Najwięcej wody jest w roztworze przygotowanym w temperaturze:

A. 20°C         B. 40°C         C. 60°C         D. 80°C

Rozwiązanie
2.  A

Zadanie 3.
Poniżej zamieszczono fragment tabeli rozpuszczalności wybranych soli i wodorotlenków w wodzie w temperaturze 25 °C.

fragment tabeli rozpuszczalności

W celu otrzymania fosforanu(V) wapnia przeprowadzono dwuetapowe doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na schemacie.

schematy doświadczeń

W drugim etapie doświadczenia zmieszano zawartości probówek oznaczonych numerami I i II i zaobserwowano wytrącenie białego osadu.

3.1. Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.
Wodny roztwór otrzymany w pierwszym etapie doświadczenia w probówce I ma odczyn:

A.kwasowy,  ponieważ  1.stężenie jonów H+ jest w nim mniejsze od stężenia jonów OH-.
2.stężenie jonów H+ jest w nim równe stężeniu jonów OH-.
B.zasadowy,
3.stężenie jonów H+ jest w nim większe od stężenia jonów OH-.

3.2. Które równanie reakcji poprawnie opisuje procesy zachodzące podczas drugiego etapu doświadczenia? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 6CaO + P4O10 --> 2Ca3(PO4)2 C. 6Ca(OH)2 + P4O10 --> 2Ca3(PO4)2 + 6H2O
B. 3CaO2 + 2H3PO4 --> Ca3(PO4)2 + 3H2O D. 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 --> Ca3(PO4)2 + 6H2O
Rozwiązanie
3.1.  A3        3.2.  D  

Zadanie 4.
Czysty kwas siarkowy(VI) jest bezbarwną oleistą cieczą o gęstości 1,8 g/cm3. Miesza się on z wodą w każdym stosunku, a proces rozcieńczania jest tak silnie egzotermiczny, że może spowodować wrzenie roztworu. Proces ten należy przeprowadzić w taki sposób, aby wydzielające się ciepło zostało równomiernie rozprowadzone w mieszających się cieczach. Zaproponowano dwa sposoby rozcieńczenia kwasu siarkowego(VI) przedstawione na rysunkach.

schematy doświadczeń

Jeden z zaproponowanych sposobów rozcieńczenia kwasu może spowodować poparzenia.

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2.
Aby nie poparzyć się podczas rozcieńczania stężonego kwasu siarkowego(VI), należy wykonać doświadczenie zilustrowane rysunkiem:

A.I,  ponieważ gęstość stężonego kwasu siarkowego(VI) jest  1.mniejsza od gęstości wody.
B.II,2.większa od gęstości wody.
Rozwiązanie
4.  B2

Zadanie 5.
Poniżej przedstawiono wzory czterech węglowodorów, oznaczone kolejnymi cyframi rzymskimi  I, II, III, IV.

wzory węglowodorów

Które wzory ilustrują budowę cząsteczek węglowodorów nienasyconych? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko I           B. I i IV           C. Tylko III           D. II i III

Rozwiązanie
5.  B

Zadanie 6.
Poniżej przedstawiono schemat ciągu przemian, które zachodzą podczas całkowitej hydrolizy skrobi.

schematy reakcji

Przemiany oznaczone numerami 1, 2, 3 zachodzą pod wpływem wody i w obecności enzymu zawartego w ślinie. Przeprowadzono dwuetapowe doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na schemacie.

schematy reakcji

Wskaż odczynnik X, który powinien zostać użyty w celu sprawdzenia, czy badana próbka nie zawiera już skrobi. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. woda bromowa C. jodyna (alkoholowy roztwór jodu)
B. stężony kwas azotowy(V) D. stężony alkohol etylowy
Rozwiązanie
6.  C

ZESTAWIENIE ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

Zad 1. A Zad  7. Zad 14. Zad 21.
Zad 2. A Zad 8. Zad 15. Zad 22.
Zad 3. 3.1 A3 Zad 9. Zad 16. Zad 23.
  3.2 D Zad 10. Zad 17. Zad 24.
Zad 4. B2 Zad 11. Zad 18. Zad 25.
Zad 5. B Zad 12. Zad 19. Zad 26.
Zad 6. C Zad 13. Zad 20. Zad 27.
 
Strona testowana w przeglądarkach: Microsoft Edge, Internet Eksplorer 11 oraz Mozilla Firefox wersja 50.1.0
Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2017 r.
Stronę redaguje: * W.K.K. *