Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie
 
W Centrum Nauki Kopernik W Centrum Nauki Kopernik W Centrum Nauki Kopernik W Centrum Nauki Kopernik W Centrum Nauki Kopernik W Centrum Nauki Kopernik

    HOME --> TEST 2

Miniaturki 2012 - Lekcje w Centrum Nauki „Kopernik”             Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć powiększenie.


Przygotuj się do egzaminu gimnazjalnego.
Zadania pochodzą z przykładowych testów matematyczno- przyrodniczych OKE
oraz testów zamieszczanych w Kujonie Gazety Wyborczej (2001 - 2011).

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Zadanie 1.
W jeziorze pojawiło się mnóstwo glonów. Przyczyną tego zjawiska może być duża zawartość w wodzie:

A. fosforanów i azotanów;
B. metali ciężkich i tlenków;
C. siarczanów i chlorków;
D. węglanów i krzemianów.

Zadanie 2.
Podczas słonecznych wakacji należy ostrożnie opalać się, gdyż na powierzchnię Ziemi przenika duża ilość promieni UV (ultrafioletowych). Bezpośrednią przyczyną zwiększonej w ostatnich dziesięcioleciach intensywności promieniowania UV jest:

A. efekt cieplarniany;
B. ocieplenie się klimatu;
C. dziura ozonowa;
D. zmiana temperatury Słońca.

Zadanie 3.
Do szklanki z bezbarwną cieczą Adam przez słomkę wdmuchiwał powietrze. Pod wpływem wydychanego z płuc powietrza ciecz zmętniała, a po godzinie na dnie szklanki osiadła biała substancja. Prawidłowy zapis procesu zachodzącego w szklance przedstawia równanie:

A. CO2 + H2O --> 2H+ + CO32-
B. CO2 + Ca(OH)2 --> CaCO3 + H2O
C. CO2 + H2O + CaCO3 --> Ca(HCO3)2
D. SO2 + Ca(OH)2 --> CaSO3 + H2O

Zadanie 4.
Ile atomów chloru Symbol chloru przypada w przyrodzie na dwa atomy chloru Symbol chloru ? Skorzystaj z tabeli.

 Symbol chloruSymbol chloru
Występowanie w % w przyrodzie7525
	A.2	B.3	C.5	D.6

Zadanie 5.
Zapoznaj się z rysunkiem przedstawiającym model reakcji chemicznej i wybierz dla niej odpowiednie równanie chemiczne:

model reakcji chemicznej

A. 2 Al + 3 Cl2--> 2 AlCl2
B.   N2 + 3 H2 --> 2 NH3
C. 4 Na + 2 O2 --> 2 Na2O
D. 4 Al + 3 O2 --> 2 Al2O3

Zadanie 6.
Główny składnik skał wapiennych to węglan wapnia - CaCO3. Jaka jest zawartość procentowa wapnia w tym związku?
Masa atomowa Ca - 40 u, masa atomowa C - 12 u, masa atomowa O - 16 u.

	A.60%	B.40%	C.58%	D.42%

Zadanie 7.
Wapń leży na 20 miejscu, w 4 okresie i w 2 grupie układu okresowego pierwiastków. Które zdanie poprawnie opisuje budowę atomu wapnia? (W opisie nie uwzględniono neutronów).

A. Jądro atomu wapnia zawiera 40 p+, 20 e - rozmieszczonych jest na 4 powłokach, w tym na ostatniej powłoce 2 e;
B. Jądro atomu wapnia zawiera 20 p+, 40 e - rozmieszczonych jest na 4 powłokach, w tym na ostatniej powłoce 2 e;
C. Jądro atomu wapnia zawiera 20 p+, 20 e - rozmieszczonych jest na 4 powłokach, w tym na ostatniej powłoce 2 e;
D. Jądro atomu wapnia zawiera 40 p+, 40 e - rozmieszczonych jest na 4 powłokach, w tym na ostatniej powłoce 2 e;

Informacje do zad. 8 i 9.
W celu określenia odczynu wodnych roztworów wprowadzono czternastostopniową skalę pH, która pozwala ocenić kwasowość roztworu. Woda i roztwory wielu soli posiadają odczyn obojętny, dla którego wartość pH = 7. Oto skala, na której podano pH niektórych płynów.

skala pH

a - sok żołądkowy;   b - coca - cola;   c - woda sodowa;   d - pot;   e - woda i wiele roztworów soli;   f - woda mydlana.

Zadanie 8.
Określ wartość pH coca - coli, wykorzystując podaną skalę.

	A.3,2	B.2,8	C.9,8	D.5,5

Zadanie 9.
Najniższa wartość pH świadczy o:

A. największym stężeniu jonów wodorowych;
B. największym stężeniu jonów wodorotlenkowych;
C. najmniejszym stężeniu cząsteczek wody;
D. obecności tylko cząsteczek wody.

Zadanie 10.
Uczeń wykonując doświadczenie na lekcji chemii, spalił w tlenie kawałki siarki. Które równanie opisuje ten proces?

A. S + O2 --> SO2
B. SO2 + H2O --> H2SO3
C. 2 SO2 + O --> 2 SO3
D. H2 + S --> H2S

Zadanie 11.
Co należy wpisać na schemacie w miejsce X, Y, Z:

Schemat przemian

A. X - ciecz               B. X - gaz                 C. X - gaz                 D. X - ciecz
     Y - gaz                      Y - ciało stałe            Y - ciecz                   Y - ciało stałe
     Z - ciało stałe             Z - ciecz                    Z - ciało stałe            Z - gaz

Zadanie 12.
W którym przypadku błędnie użyto określenia "cząsteczka" ?

A. cząsteczka wody
B. cząsteczka dwutlenku węgla
C. cząsteczka sacharozy
D. cząsteczka powietrza

Klucz do testu (zadania zamknięte)

1. A             6. B             11. C
2. C             7. C             12. D
3. B             8. B                     
4. D             9. A                     
5. D           10. A                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZADANIA OTWARTE

Zadanie I.
Napoje gazowane, oprócz innych składników, zawierają rozpuszczony w wodzie popularny gaz.
a) Podaj nazwę tego gazu. .....................................................................................................

Tabela zamieszczona poniżej przedstawia rozpuszczalność gazu w wodzie dla wybranych temperatur.

Temperatura
[oC]
Rozpuszczalność gazu
[g / 100 g wody]
00,36
200,18
400,09
600,05

b) Sporządź wykres przedstawiający rozpuszczalność tego gazu w wodzie w zależności od jej temperatury
(w przedziale od 0oC do 60oC).

układ współrzędnych

c) Oszacuj rozpuszczalność tego gazu w wodzie o temperaturze 30oC.
.............................................................

Zadanie II.
W zanieczyszczonym powietrzu znajdują się m. in. tlenki siarki oraz tlenki azotu i dwutlenek węgla. Jednym ze składników powietrza jest para wodna. W wyniku reakcji tlenków z wodą powstają kwasy, które następnie opadają na ziemię w postaci kwaśnych opadów. Zapisz dwa równania reakcji prowadzących do powstania kwasów zawartych w kwaśnych opadach. Zapisz nazwy produktów otrzymanych podczas tych reakcji.

1...............................................................................................
2...............................................................................................

Informacja do zadań III i IV.
Dorosły człowiek wykonuje średnio 12 oddechów na minutę, każdorazowo wdychając około 0,5 dm3 powietrza.

Zadanie III.
Uzupełnij tabelę przedstawiającą skład chemiczny powietrza.

Nazwa gazu .....tlendwutlenek węglaInne gazy
Wzór chemicznyN2.......... 
Zawartość gazu w powietrzu78,09%20,95%0,03%0,93%
Zawartość gazu w wydychanym powietrzu .....16,40%4,10%1,41%

Zadanie IV.
Korzystając z danych zawartych w tabeli, oblicz ile dm3 tlenu zużywa człowiek w ciągu jednej godziny.

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Zadanie V.
Popularnym pierwiastkiem występującym w glebie w postaci związków chemicznych jest wapń. Poniżej umieszczono fragment układu okresowego z tym pierwiastkiem.

Fragment układu okresowego

a) Określ położenie wapnia w układzie okresowym.
     grupa................................
     okres................................
b) Podaj liczbę protonów w atomie wapnia - ..................
c) Napisz wzór sumaryczny tlenku wapnia - ...................
d) Określ, jaki typ związku powstanie po wrzuceniu tlenku wapnia do wody - ..................

Zadanie VI.
Oto wzór strukturalny kwasu:

Wzór strukturalnt kwasu węglowego

Napisz jego wzór sumaryczny.................................

Zadanie VII.
Wymień trzy produkty, jakich dostarcza przemysł petrochemiczny w wyniku destylacji ropy naftowej.
.......................................................................

Zadanie VIII.
W roztworze wodnym wykryto obecność następujących jonów: Na+, K+, Cl-, NO-3. Mieszaninę jakich soli otrzymamy po odparowaniu tego roztworu? Nazwij te sole i zapisz ich wzory.

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Klucz do testu (zadania otwarte)

Zadanie I.

Napoje gazowane, oprócz innych składników, zawierają rozpuszczony w wodzie popularny gaz.
a) Podaj nazwę tego gazu.      CO2
Tabela zamieszczona poniżej przedstawia rozpuszczalność gazu w wodzie dla wybranych temperatur.

Temperatura
[oC]
Rozpuszczalność gazu
[g / 100 g wody]
00,36
200,18
400,09
600,05

b) Sporządź wykres przedstawiający rozpuszczalność tego gazu w wodzie w zależności od jej temperatury
(w przedziale od 0oC do 60oC).

wykres

c) Oszacuj rozpuszczalność tego gazu w wodzie o temperaturze 30oC.       0,135

Zadanie II.

1.    CO2+H2O --> H2CO3    kwas węglowy
2.    SO2+H2O --> H2SO3    kwas siarkowy(IV)
lub
      SO3+H2O --> H2SO4    kwas siarkowy(VI)

Zadanie III.

Nazwa gazu azottlendwutlenek węglainne gazy
Wzór chemicznyN2O2CO2 
Zawartość gazu w powietrzu78,09%20,95%0,03%0,93%
Zawartość gazu w wydychanym powietrzu78,09%16,40%4,10%1,41%

Zadanie IV.

20,95% - 16,40% = 4,55%
1 h = 60 minut
60 * 12 * 0,5 dm3 = 360 dm3
360 dm3 * 4,55% = 16,38 dm3
Odp. Człowiek zużywa 16,38 dm3 tlenu w ciagu 1 godziny.

Zadanie V.

a) Położenie wapnia w układzie okresowym.
     grupa - 2 A
     okres - 4
b) Liczba protonów w atomie wapnia - 20
c) Wzór sumaryczny tlenku wapnia - CaO
d) Typ związku jaki powstanie po wrzuceniu tlenku wapnia do wody to - wodorotlenek

Zadanie VI.

Odpowiedź:     H2CO3

Zadanie VII.

Produkty przemysłu petrochemicznego: benzyna, nafta, oleje, smary, asfalt (mazut).

Zadanie VIII

chlorek sodu (sól kuchenna) NaCl
chlorek potasu KCl
azotan (V) sodu (saletra sodowa) NaNO3
azotan (V) potasu (saletra potasowa) KNO3


 

 
Strona testowana w przeglądarkach: Internet Eksplorer 9 i 10 oraz Mozilla Firefox wersja 43.0.4.
Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2016 r.
Stronę redaguje: * W.K.K. *