Wycieczka uczniów Gimnazjum nr 22 im. gen. Piotra Szembeka

    HOME --> TEST 3

Miniaturki 2010 - Wycieczka do Żelazowej Woli


Przygotuj się do egzaminu gimnazjalnego.
Zadania pochodzą z części matematyczno - przyrodniczych arkuszy egzaminacyjnych CKE (2001 - 2011)

Obszar standardów:
I. UMIEJĘTNE STOSOWANIE TERMINÓW POJĘĆ I PROCEDUR Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Zadanie 1.
Po całodniowej wycieczce rowerowej Marta odczuła ból w mięśniach spowodowany między innymi wytworzeniem się kwasu mlekowego. Związek ten można opisać wzorem:

wzór kwasu mlekowego

Zamieszczona w ramce grupa funkcyjna, charakterystyczna dla kwasów organicznych, nazywa się:


A. węglowodorową B. wodorotlenową
C. karboksylową D. estrową.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie 2.
Uczniowie mieli otrzymać 5 - procentowy wodny roztwór soli. Pracowali w czterech zespołach. W tabeli podano masy składników wykorzystywanych przez każdy z zespołów.

ZespółMasa soliMasa wody
I1 g20 g
II1 g19 g
III5 g100 g
IV5 g95 g

Który zespół prawidłowo dobrał masy składników?

A. Tylko zespół III
B. Tylko zespół IV
C. Zespół I i zespół III
D. Zespół II i zespół IV

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie 3.
Na rysunku przedstawiono wybrane informacje z układu okresowego pierwiastków. (Masy atomowe podane są w zaokrągleniu do jedności).

3 pierwiastki

Korzystając z nich, oblicz masę cząsteczkową związku chemicznego o wzorze sumarycznym Mg3(AsO4)2.


A. 164 B. 211 C. 350 D.130

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie 4.
1 mol to taka ilość materii, która zawiera w przybliżeniu 6 * 1023 (odpowiednio) atomów, cząsteczek lub jonów. Ile cząsteczek wody zawartych jest w 0,25 mola wody?


A. 1,5 * 1023 B. 0,5 * 1022 C. 1023 D. 0,25 * 1023

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie 5.
Aby przygotować suchą zaprawę do tynkowania ścian, należy zmieszać piasek, wapno i cement odpowiednio w stosunku 15 : 4 : 1. W którym wierszu tabeli podane są właściwe ilości składników potrzebnych do otrzymania 140 kg takiej zaprawy?

Piasek (kg)Wapno (kg)Cement (kg)
I101328
II109247
III105287
IV1055614


A. I B. II C. III D.IV

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie 6.
Masa cząsteczkowa etanu C2H6 jest równa


A. 8 u B. 13 u C. 30 u D.74 u

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie 7.
W jakim stosunku masowym łączy się węgiel z wodorem w etanie?


A. 1 : 3 B. 1 : 4 C. 3 : 1 D. 4 : 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie 8.
Proces rozpadu kwasów, zasad i soli na jony pod wpływem wody to


A. elektroliza B. dyfuzja C. dysocjacja D. dekantacja

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozwiązania zadań zamkniętych

1. C 6. C
2. D 7. D
3. C 8. C
4. A
5. CZADANIA OTWARTE

Zadanie I.
diagramDiagram kołowy przedstawia masowy skład procentowy pierwiastków w węglanie wapnia. Oblicz masę tego węglanu, wiedząc, że masa wapnia jest równa 8 kg. Zapisz obliczenia.

Rozwiązania zadań otwartych

Zadanie I

Przykłady poprawnych rozwiązań:
sposoby rozwiązań

 
Strona testowana w przeglądarkach: Internet Eksplorer 9 i 10 oraz Mozilla Firefox wersja 37.0.2.
Ostatnia aktualizacja: 02 maja 2015 r.
Stronę redaguje: * W.K.K. *