Wycieczka uczniów Gimnazjum nr 22 im. gen. Piotra Szembeka

    HOME --> TEST 3 --> II. WYSZUKIWANIE I STOSOWANIE INFORMACJI

Miniaturki 2010 - Wycieczka do Żelazowej Woli

Kliknij w wybrany obszar:


Przygotuj się do egzaminu gimnazjalnego.
Zadania pochodzą z części matematyczno - przyrodniczych arkuszy egzaminacyjnych CKE (2001 - 2011)

Obszar standardów:
II. WYSZUKIWANIE I STOSOWANIE INFORMACJI

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Zadanie 1.
W programie komputerowym do nauki chemii Marta znalazła następujący rysunek:

model atomu

Na podstawie rysunku można stwierdzić, że atom tego pierwiastka:

A. nie zawiera protonów
B. zawiera jeden neutron
C. zawiera sześć cząstek elementarnych
D. posiada trzy elektrony walencyjne.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje do zadania 2.
Wykres przedstawia zależność temperatury wrzenia węglowodorów nasyconych od liczby atomów węgla w ich cząsteczkach.

Wykres

Zadanie 2.
Który węglowodór wrze w temperaturze wyższej niż -1000C, a niższej niż -500C?

A. CH4
B. C2H6
C. C4H10
D. C6H14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje do zadania 3.
Alkany to węglowodory łańcuchowe nasycone, których cząsteczki zawierają tylko pojedyncze wiązania pomiędzy atomami węgla. Wzór ogólny alkanów to CnH2n+2, gdzie n jest liczbą całkowitą dodatnią, określającą liczbę atomów węgla w cząsteczce alkanu.

Zadanie 3.
Który rysunek przedstawia wzór strukturalny węglowodoru nasyconego?

wzory 4 węglowodorów

A. Rysunek 1. i rysunek 2. C. Rysunek 3. i rysunek 4.
B. Tylko rysunek 2. D. Tylko rysunek 4.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie 4.
Atom azotu symbol chemiczny azotu zawiera:

A. 14 protonów, 14 neutronów, 14 elektronów
B. 7 protonów, 14 neutronów, 7 elektronów
C. 14 protonów, 7 neutronów, 14 elektronów
D. 7 protonów, 7 neutronów, 7 elektronów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje do zadania 5 i 6.
Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków.

fragment układu okresowego

Zadanie 5.
Pierwiastkiem leżącym w trzecim okresie układu okresowego, którego atom posiada 4 elektrony walencyjne, jest:

A. beryl B. glin C. magnez D. krzem

Zadanie 6.
Który z zestawów substancji zawiera tylko metale?

A. węgiel, siarka, cynk C. lit, magnez, żelazo
B. brom, żelazo, węgiel D. żelazo, magnez, fluor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje do zadania 7.
Fosforanowi (V) wapnia przypisuje się wzór strukturalny:

wzór strukturalny fosforanu wapnia

Zadanie 7.
Wartościowość poszczególnych pierwiastków w tym związku jest równa:

A. Ca - VI, P - X, O - XVI B. Ca - III, P - II, O - VIII C. Ca - II, P - III, O - II D. Ca - II, P - V, O - II

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje do zadań 8. i 9.
Wykres przedstawia zależność rozpuszczalności wybranych związków wapnia w wodzie od temperatury.

wykres

Zadanie 8.
Ile co najwyżej gramów wodorotlenku wapnia można rozpuścić w 1000 g wody w temperaturze 200C?

A. 2,6 B. 0,26 C. 0,16 D. 1,6

Zadanie 9.
Które zdanie jest prawdziwe?

A. Rozpuszczalność związków wapnia rośnie ze wzrostem temperatury.
B. Przy podnoszeniu się temperatury od 00C do 200C rozpuszczalność siarczanu(VI) wapnia rośnie a wodorotlenku wapnia maleje
C. Rozpuszczalność siarczanu(VI) wapnia w temperaturze00C i 600C jest taka sama.
D. Rozpuszczalność wodorotlenku wapnia jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje do zadania 10.
W każdej z czterech probówek umieszczono inną substancję - w jednej wodę destylowaną, a w trzech pozostałych roztwory wodne: wodorotlenku potasu - KOH, kwasu azotowego(V) - HNO3, glukozy - C6H12O6. W celu rozpoznania zawartości probówek do każdej z nich włożono papierek uniwersalny, a po odczytaniu jego zabarwienia wlano po kilka kropli fenoloftaleiny. Obserwacje zapisano w tabeli.

Numer probówkiZabarwienie papierka uniwersalnegoZabarwienie fenoloftaleiny
Probówka Iniebieskiemalinowe
Probówka IIżółtebrak (bezbarwne)
Probówka IIIczerwonebrak (bezbarwne)
Probówka IVżółtebrak (bezbarwne)

Zadanie 10.
Wodny roztwór KOH znajduje się w probówce

A. I B. II C. III D. IV

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozwiązania zadań zamkniętych

1. D 6. C
2. B 7. D
3. B 8. D
4. D 9. B
5. D 10. AZADANIA OTWARTE

Informacje do zadania I.
Na wykresach przedstawiono zależność rozpuszczalności wybranych substancji w wodzie od temperatury.

wykresy rozpuszczalności soli i gazów w wodzie

Zadanie I.
Korzystając z wykresów, uzupełnij zdania.

Ze wzrostem temperatury rozpuszczalność soli ( rośnie / maleje)..............., a gazów (rośnie / maleje)..............
W 100 g wody o temperaturze 500C można rozpuścić co najwyżej .....g NH3.
Aby w 50 g wody można było rozpuścić 75 g NaNO3, trzeba ogrzać wodę do temperatury co najmniej ......0C.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje do zadania II.
Na schemacie przedstawiono obieg węgla w biosferze.

 schemat obiegu węgla w biosferze

Zadanie II.
Dokończ rysowanie schematu przedstawiającego kolejne etapy, które musi przebyć atom węgla zawarty w węglu kopalnym, by zostać wbudowany w organizm człowieka.

paliwa kopalne ----->

Rozwiązania zadań otwartych

Zadanie I

Ze wzrostem temperatury rozpuszczalność soli rośnie, a gazów maleje
W 100 g wody o temperaturze 500C można rozpuścić co najwyżej 30 g NH3.
Aby w 50 g wody można było rozpuścić 75 g NaNO3, trzeba ogrzać wodę do temperatury co najmniej 800C.


Zadanie II

paliwa kopalne -----> dwutlenek węgla w atmosferze ---> węgiel zawarty w organizmach roślin ---> węgiel w organizmach zwierząt

 
Strona testowana w przeglądarkach: Internet Eksplorer 9 i 10 oraz Mozilla Firefox wersja 37.0.2.
Ostatnia aktualizacja: 02 maja 2015 r.
Stronę redaguje: * W.K.K. *