HOME --> ZESTAW 2

Miniaturki 2011 - Dzień Patrona


Przygotuj się do egzaminu gimnazjalnego.
Zadania pochodzą z części matematyczno - przyrodniczej arkuszy egzaminacyjnych CKE
(2012, 2013, 2014, 2015 i 2016)

Zadanie 1.
Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków.

układ okresowy

W poniższych zdaniach podano informacje o pierwiastkach i ich tlenkach.
Które to tlenki? Wybierz je spośród podanych A - E.

A. NO B. NO2 C. MgO D. SO2 E. SO3

1.1.W tym tlenku pierwiastek połączony z tlenem ma wartościowość równą II.
W skład jądra atomu tego pierwiastka wchodzi 7 protonów.
ABCDE
1.2.Pierwiastki tworzące ten związek leżą w tej samej grupie układu okresowego.
Masa cząsteczkowa tlenku tego pierwiastka jest mniejsza od 70 u.
ABCDE
Rozwiązanie
1.1.  A
1.2.  D

Informacje do zadań 2 i 3.
Jacek zaplanował eksperyment z użyciem jednakowych gwoździ stalowych. Jego przebieg zilustrował rysunkiem.

probówki

Po kilku dniach obserwacji Jacek zapisał następujące wyniki.

ProbówkaWynik
1brak rdzy
2rdza
3brak rdzy
4brak rdzy
5bardzo dużo rdzy

Zadanie 2.
Zaznacz T (tak), jeśli uzasadnienie jest trafne, lub N (nie) – jeśli jest nietrafne w odniesieniu do wykonanego eksperymentu.

Jacek wlał do probówki 4. wodę przegotowaną, ponieważ

gotowanie niszczy bakterie i inne drobnoustroje.TN
gotowanie usuwa powietrze rozpuszczone w wodzie.TN
Rozwiązanie
Jacek wlał do probówki 4. wodę przegotowaną, ponieważ
gotowanie niszczy bakterie i inne drobnoustroje.TN
gotowanie usuwa powietrze rozpuszczone w wodzie.TN

Zadanie 3.
Które zdanie nie jest wnioskiem z eksperymentu Jacka? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. Stal rdzewieje szybciej, jeśli w wodzie jest sól.
B. Stal nierdzewna jest bardziej odporna na korozję niż stal zwykła.
C. Woda i powietrze to zasadnicze czynniki powodujące rdzewienie stali.
D. Brak wody lub powietrza sprawia, że korozja nie zachodzi.

Rozwiązanie
3.  B

Zadanie 4.
Uczeń przeprowadził doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na rysunku.

Fenoloftaleina zabarwiła się na malinowo w probówce 1. i 3.
Który wniosek z przeprowadzonego doświadczenia jest poprawny? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. W wyniku reakcji każdego metalu z wodą powstają zasady.
B. W wyniku reakcji sodu i wapnia z wodą powstają kwasy
C. W wyniku reakcji sodu i wapnia z wodą powstają zasady.
D. W wyniku reakcji żelaza i miedzi z wodą powstają kwasy.

Rozwiązanie
4.  C

Zadanie 5.
Na opakowaniu środka do udrożniania rur kanalizacyjnych zawierającego stały wodorotlenek sodu znajdują się następujące zdania: Uwaga! W żadnym wypadku nie wlewać wody do pojemnika z preparatem. W przypadku nieprzestrzegania tego ostrzeżenia zachodzi możliwość oparzenia wypryskującą cieczą!
Wybierz najlepsze wyjaśnienie tego ostrzeżenia spośród podanych.

A. Wodorotlenek sodu ulega gwałtownemu rozkładowi, gdy się go ogrzewa, i dlatego ciecz pryska.
B. Wodorotlenek sodu jest substancją żrącą i nie należy go rozpuszczać w wodzie, bo wtedy pryska.
C. Podczas rozpuszczania wodorotlenku sodu w wodzie wydzielają się znaczne ilości ciepła,
    wskutek czego ciecz wrze i pryska.
D. Wodorotlenek sodu szybko wchłania wodę i dlatego ciecz pryska.

Rozwiązanie
5.  C

Zadanie 6.
W którym wierszu tabeli poprawnie scharakteryzowano wymienione węglowodory?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

 MetanEtenEtyn
A.jest gazemjest gazemjest cieczą
B.w jego cząsteczce występuje
wiązanie podwójne
odbarwia wodę bromowąnie odbarwia wody bromowej
C.odbarwia wodę bromowąulega polimeryzacjijest gazem
D.jest związkiem nasyconymjest związkiem nienasyconymw jego cząsteczce występuje
wiązanie potrójne
Rozwiązanie
6.  D

Zadanie 7.
Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków.

układ okresowy

Wybierz zestaw, w którym wymieniono atomy mające taką samą liczbę elektronów na ostatniej (zewnętrznej) powłoce elektronowej.

A. Na, Mg, Al B. H, He, Li C. Be, B, C D. Be, Mg, Ca

Rozwiązanie
7.  D

Zadanie 8.
Uczniowie obserwowali przebieg doświadczenia, w którym do kolby z wrzącą wodą wprowadzono płonący magnez nad powierzchnię cieczy. Doświadczenie zilustrowali rysunkiem.

doświadczenie chemiczne

W czasie doświadczenia jeden z uczniów sporządził notatkę, w której zawarł zarówno obserwacje, jak i wnioski.

1. Magnez pali się jasnym, oślepiającym płomieniem.
2. Zachodzi reakcja wymiany pomiędzy magnezem i parą wodną.
3. Na łyżeczce do spalań powstaje biały proszek.
4. Produktami reakcji są tlenek magnezu i wodór.

Które zdania z notatki sporządzonej przez ucznia są obserwacjami z przeprowadzonego doświadczenia? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 1. i 3. B. 1. i 2. C. 2. i 4. D. 3. i 4.

Rozwiązanie
8.  A

Zadanie 9.
W tabeli podano rodzaje mieszanin oraz wybrane sposoby ich rozdzielania.

Rodzaj mieszaninyMetoda rozdzielania mieszaniny
A. jednorodna
B. niejednorodna
1. zlewanie cieczy znad osadu
2. sączenie przez sączek bibułowy
3. odparowanie i skroplenie rozpuszczalnika

Jaki rodzaj mieszaniny otrzymano po całkowitym rozpuszczeniu soli kuchennej w wodzie? Którą metodę należy zastosować do rozdzielenia tej mieszaniny na składniki?

Wybierz rodzaj mieszaniny A albo B i sposób jej rozdzielenia na składniki 1., 2. albo 3.

Powstała mieszanina jestA.i można ją rozdzielić na składniki metodą
1.
2.
3.
B.
Rozwiązanie
9.  A 3

Zadanie 10.
W celu odróżnienia kwasu oleinowego od stopionego kwasu palmitynowego wykonano doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na schemacie.

probówki

W probówce I wybrany odczynnik zmienił zabarwienie.

Którą substancję zastosowano jako odczynnik do wykonania doświadczenia? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. Roztwór kwasu siarkowego(VI) – H2SO4
B. Roztwór wodorotlenku sodu – NaOH
C. Roztwór bromu w wodzie – Br2(aq)
D. Roztwór wodorotlenku wapnia – Ca(OH)2

Rozwiązanie
10.  C

Zadanie 11.
Woda gazowana zawiera rozpuszczony w niej tlenek węgla(IV). W tabeli przedstawiono dane dotyczące zależności rozpuszczalności tlenku węgla(IV) w wodzie od temperatury.

Temperatura w oCRozpuszczalność CO2 w g na 100 g H2O
00,335
200,167
400,097
600,058
800,027

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

W wyniku rozpuszczenia 0,167 g tlenku węgla(IV) w 100 g wody
w temperaturze 20 oC powstaje roztwór nasycony.
PF
Rozpuszczalność tlenku węgla(IV) rośnie wraz ze wzrostem temperaturyPF
Rozwiązanie
W wyniku rozpuszczenia 0,167 g tlenku węgla(IV) w 100 g wody
w temperaturze 20 oC powstaje roztwór nasycony.
PF
Rozpuszczalność tlenku węgla(IV) rośnie wraz ze wzrostem temperaturyPF

Zadanie 12.
Poniżej przedstawiono wzory czterech węglowodorów.

wzory węglowodorów

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

12.1.Węglowodory II i III należą do szeregu homologicznego alkanów.PF
Węglowodór I należy do szeregu homologicznego o wzorze ogólnym CnH2n.PF
12.2.Węglowodór IV odbarwia wodę bromową.PF
Węglowodory I, II, III i IV mogą ulegać reakcji spalania całkowitego.PF
Rozwiązanie
12.1.Węglowodory II i III należą do szeregu homologicznego alkanów.PF
Węglowodór I należy do szeregu homologicznego o wzorze ogólnym CnH2n.PF
12.2.Węglowodór IV odbarwia wodę bromową.PF
Węglowodory I, II, III i IV mogą ulegać reakcji spalania całkowitego.PF

Zadanie 13.
W tabeli przedstawiono informacje dotyczące gęstości wybranych substancji gazowych w temperaturze 25 oC i pod ciśnieniem 1013 hPa.

SubstancjaGęstość w g/cm3
wodór0,082
powietrze1,185

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2004.

Który rysunek przedstawia właściwy sposób zbierania wodoru?
Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2.

probówki

A.Rysunek Iponieważ wodór jest gazem1.o gęstości większej od gęstości powietrza.
B.Rysunek II2.o gęstości mniejszej od gęstości powietrza.
Rozwiązanie
13.  B 2

Zadanie 14.
Poniżej przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków.

fragment układu okresowego

Której informacji nie można odczytać z zamieszczonego fragmentu układu okresowego?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. Naturalny wodór stanowią 3 izotopy.
B. Atom magnezu ma 2 elektrony walencyjne.
C. W jądrze atomu sodu znajduje się 11 protonów.
D. Maksymalna wartościowość chloru względem tlenu jest równa 7.

Rozwiązanie
14.  A

Zadanie 15.
W tabeli przedstawiono rozpuszczalność soli i wodorotlenków w wodzie.

tabela rozpuszczalności

Na podstawie: T. Szymczyk, S. Rabiej, A. Pielesz, J. Desselberger, Tablice chemiczne, Warszawa 2003.

W dwóch probówkach znajdują się wodne roztwory soli.

probówki

Korzystając z tabeli rozpuszczalności, wybierz spośród podanych jedną substancję, której dodanie poskutkuje wytrąceniem osadu w każdej z tych probówek.

A. KBr B. Mg(NO3)2 C. HBr D. NaOH

Rozwiązanie
15.  D

Zadanie 16.
Uzupełnij schemat reakcji estryfikacji. Wybierz spośród podanych wzór kwasu karboksylowego A albo B oraz wzór alkoholu 1 albo 2.

Schemat reakcji

Rozwiązanie
16.  B 1

reakcja estryfikacji


Zadanie 17.
W celu identyfikacji wodnych roztworów trzech substancji: NaOH, C6H12O6 oraz CH3COOH, zbadano ich odczyn za pomocą wskaźnika uniwersalnego oraz fenoloftaleiny. Barwy wskaźników w badanych roztworach zapisano w tabeli.

Roztwór nr 1Roztwór nr 2Roztwór nr 3
Wskaźnik uniwersalnyżółtyczerwonyniebieski
Fenoloftaleinabezbarwnybezbarwnymalinowy

17.1. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Do identyfikacji substancji wymienionych w zadaniu wystarczy użyć
wskaźnika uniwersalnego.
 P  F 
Po użyciu tylko fenoloftaleiny można stwierdzić, że w roztworze nr 3
znajdowała się substancja o wzorze C6H12O6.
 P  F 

17.2. Uzupełnij zdanie tak, aby opisywało ono właściwości roztworu nr 3.
Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2.

A.kwasowy,ponieważ w wyniku dysocjacji elektrolitycznej
zwiększa się w badanym roztworze stężenie jonów
1.H+
B.zasadowy,2.OH-
Rozwiązanie
17.1.  P F
17.2.  B 2

Zadanie 18.
Na zajęciach koła chemicznego Piotr badał zależność rozpuszczalności azotanu(V) sodu w wodzie od temperatury. Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów sporządził poniższy wykres.

wykres punktowy

Dokończ poniższe zdania. Wybierz odpowiedzi spośród podanych.
Jeśli roztwór nasycony w temperaturze 10 oC ogrzejemy do 30 oC, to rozpuszczalność soli zwiększy się o A/B. W temperaturze 30 oC roztwór ten będzie C/D.

A. 15 g/100 g wodyC. nasycony
B. 35 g/100 g wodyD. nienasycony
Rozwiązanie
18.  A D

Zadanie 19.
Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków.

układ okresowy

Schemat przedstawia mechanizm tworzenia wiązania jonowego między atomami dwóch pierwiastków – metalem M i niemetalem X. Na schemacie kropkami oznaczono elektrony walencyjne atomów obu pierwiastków.

schemat reakcji chem.

W którym wierszu tabeli właściwie zidentyfikowano metal M oraz niemetal X tworzące wiązanie jonowe według podanego schematu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

 Symbol metalu (M)Symbol niemetalu (X)
A.AlO
B.MgCl
C.NaBr
D.CaS
Rozwiązanie
19.  B

Zadanie 20.
Wodór występuje w przyrodzie w postaci trzech izotopów: izotopy wodoru W użytych zapisach symbol wodoru oznaczono A – liczbę masową, Z – liczbę atomową.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

  Każdy izotop wodoru ma w jądrze atomowym jeden proton.  P  F 
  W jądrze atomu izotopu wodoru symbol wodoru jest o 2 neutrony więcej niż w jądrach atomowych 
  pozostałych izotopów wodoru.
 P  F 
Rozwiązanie
20.  P F

Zadanie 21.
Dwaj uczniowie otrzymali zadanie sporządzenia roztworu wodnego azotanu(V) srebra. Pierwszy wsypał kryształy AgNO3 do zlewki z wodą destylowaną i całość wymieszał bagietką. Drugi zamiast wody destylowanej użył wody z kranu, która zawierała rozpuszczone sole mineralne, m.in. chlorki.
Poniżej zamieszczono fragment tabeli rozpuszczalności soli w wodzie w temperaturze 25 oC.

fragment tabeli rozpuszczalności

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

  Dodanie do wody z kranu kryształków azotanu(V) srebra spowoduje, że wytrąci się osad. P  F 
  Woda destylowana stosowana jest w laboratoriach m.in. do przygotowywania roztworów wodnych 
  różnych substancji, np. azotanu(V) srebra, ponieważ nie zawiera jonów soli mineralnych.
 P  F 
Rozwiązanie
21.  P P

Zadanie 22.
Poniżej podano wzory sumaryczne pięciu tlenków.

A. SO2 B. NO2 C. K2O D. CO E. SO3

W każdym z poniższych zdań zawarto informację o jednym z tych tlenków. Wybierz go spośród podanych. Zaznacz jedną odpowiedź w każdym wierszu tabeli.

22.1.W tym tlenku atom niemetalu przyjmuje maksymalną wartościowość.ABCDE
22.2.Aby otrzymać zasadę, należy niewielką ilość tego tlenku wprowadzić do probówki z wodą.ABCDE
Rozwiązanie
22.1.  E
22.2.  C

Zadanie 23.
Uczniowie przygotowali dwa roztwory w ten sposób, że do rozpuszczalnika dodali odpowiednią ilość substancji, którą chcieli rozpuścić. Skład tak powstałych roztworów zilustrowali poniższym wykresem punktowym.

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2.
Stężenie równe 20% wyrażone w procentach masowych ma roztwór

A. I  ponieważ  1. 10 g substancji rozpuszczonej znajduje się w 50 g roztworu.
B. II 2. 3 g substancji rozpuszczonej znajduje się w 15 g roztworu.
Rozwiązanie
23.  B 1

Zadanie 24.
W celu identyfikacji trzech gazów: etanu, etenu i etynu, przygotowano zestaw doświadczalny przedstawiony na poniższym schemacie.

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A, B albo C i jej uzasadnienie 1. albo 2.
Po przeprowadzeniu doświadczenia można było zidentyfikować jedynie

A. etan,
B. eten,
C. etyn,
 ponieważ tylko ten gaz  1. odbarwia wodę bromową.
2. nie odbarwia wody bromowej.
Rozwiązanie
24.  A 2

Zadanie 25.
Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków.

Nadtlenek wodoru to związek o wzorze H2O2. Pod wpływem różnych czynników, np. temperatury, nadtlenek wodoru ulega reakcji rozkładu przebiegającej według równania.

2 H2O2 --> 2 H2O + O2

25.1. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Z powyższego równania reakcji rozkładu wynika, że z 2 cząsteczek nadtlenku wodoru otrzymano

A. 1 atom tlenu. B. 3 atomy tlenu. C. 2 cząsteczki tlenu. D. 1 cząsteczkę tlenu.

25.2. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

  Masa cząsteczkowa H2O2 jest równa 34 u. P  F 
  Stosunek masowy wodoru do tlenu w nadtlenku wodoru wynosi 1 : 8.   P  F 
Rozwiązanie
25.1  D   
25.2  P F

Zadanie 26.
Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym schemacie.

Zaobserwowano wydzielanie się pęcherzyków gazu i zmianę barwy roztworu.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Substancją X, której dodanie do wody poskutkuje otrzymaniem zasady oraz wydzieleniem wodoru, jest

A. Na B. Na2O C. NaOH D. NaCl

Rozwiązanie
26.  A

Zadanie 27.
Herbaty owocowe sporządza się z suszonych owoców. Napar, czyli wodny roztwór otrzymany z mieszaniny suszonych owoców aronii, czarnej porzeczki i płatków kwiatów malwy, ma barwę brunatnoczerwoną. Po dodaniu wodnego roztworu o odczynie kwasowym napar przyjmuje barwę różową, a  po  dodaniu wodnego roztworu o  odczynie zasadowym – barwę fioletową.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

  Napar otrzymany z owoców aronii, czarnej porzeczki i płatków kwiatów malwy
  może być wykorzystywany jako wskaźnik kwasowo-zasadowy.
 P  F 
  Dodanie soku z cytryny o pH = 2,4 do naparu z owoców aronii, czarnej porzeczki i malwy  
  spowoduje zmianę jego barwy z brunatnoczerwonej na fioletową.
 P  F 
Rozwiązanie
27.  P F

Zadanie 28.
W probówce znajdował się wodny roztwór zawierający kationy Fe3+ i Ba2+ oraz aniony Cl-.

Do próbki opisanego roztworu dodano wodny roztwór soli Z. W wyniku przeprowadzonego doświadczenia usunięto z roztworu jony Ba2+ przez wytrącenie trudno rozpuszczalnego osadu. W roztworze były nadal jony Fe3+.


W tabeli przedstawiono informacje dotyczące rozpuszczalności wybranych soli w wodzie w temperaturze 250C.

 


R - substancja rozpuszczalna
N - substancja praktycznie nierozpuszczalna
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Sól Z, po której dodaniu do badanego roztworu zostały usunięte z tego roztworu jony Ba2+ bez usunięcia jonów Fe3+, ma wzór sumaryczny

A. Na3PO4 B. Fe(NO3)3 C. Na2SO4 D. FePO4

Rozwiązanie
28.  C

Zadanie 29.
W tabeli podano wartości temperatury topnienia i temperatury wrzenia (pod ciśnieniem 1013 hPa) dla wybranych węglowodorów o łańcuchach prostych.

Wzór węglowodoruTemperatura topnienia (0C)Temperatura wrzenia (0C)
C2H6 –183,2 –88,6
C3H8 –187,6 –42,2
C4H10 –138,3 –0,6
C5H12 –129,7 36,1

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

 W temperaturze 200C wszystkie węglowodory podane w tabeli mają taki sam stan skupienia.  P  F 
 Dla opisanych węglowodorów wartości temperatury wrzenia rosną wraz ze wzrostem
 liczby atomów węgla w cząsteczce.
 P  F 
Rozwiązanie
29.  F P

Zadanie 30.
Poniżej zapisano schemat przebiegu reakcji kwasu etanowego (octowego) z substancją Y.

CH3COOH + Y --> CH3COOK + H2O

Uzupełnij zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.
Substancją Y w przedstawionej reakcji jest A/B. Produktami tak zapisanej reakcji są C/D kwasu etanowego (octowego) i woda.

A. K B. KOH C. sól D. ester

Rozwiązanie
30.  B C

ZESTAWIENIE ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

Zad 1. 1.1. A Zad 7. D Zad 13. B 2 Zad 19. B Zad 25. 25.1. D
  1.2. D Zad 8. A Zad 14. A Zad 20. P F   25.2. P F
Zad 2. N T Zad 9. A 3 Zad 15. D Zad 21. P P Zad 26. A
Zad 3. B Zad 10. C Zad 16. B 1 Zad 22. 22.1. E Zad 27. P F
Zad 4. C Zad 11. P F Zad 17. 17.1. P F   22.2. C Zad 28. C
Zad 5. C Zad 12. 12.1. P F   17.2. B 2 Zad 23. B 1 Zad 29. F P
Zad 6. D   12.2. P P Zad 18. A D Zad 24. A 2 Zad 30. B C
 
Strona testowana w przeglądarkach: Internet Eksplorer 11 oraz Mozilla Firefox wersja 47.0.
Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2016 r.
Stronę redaguje: * W.K.K. *