nagłówek

    HOME --> ZESTAW 3

 


Przygotuj się do egzaminu gimnazjalnego.
Zadania doświadczalne, skonstruowane według nowej formuły egzaminu gimnazjalnego
(opublikowane w „Chemii w Szkole” nr 2/2013)
Autorzy: Zbigniew Gawron, Michał Kwiatkowski, Ewa Trybalska

Zadanie 1.
W dwóch probówkach znajdują się: tlenek węgla(IV) i etan. W celu rozróżnienia substancji w probówkach do każdej włożono palące się łuczywo.
Wybierz właściwe obserwacje, jakie dokonano w trakcie doświadczenia.

 Probówka z etanemProbówka z tlenkiem węgla(IV)
A.Gaz w probówce zapalił się.Łuczywo paliło się intensywniej.
B.Płonące łuczywo zgasło.Gaz w probówce zapalił się.
C.Łuczywo paliło się intensywniej.Płonące łuczywo zgasło.
D.Gaz w probówce zapalił się.Płonące łuczywo zgasło.
Rozwiązanie
1.  D

Informacje do zadań 2 i 3.
Wykonano doświadczenie przedstawione na schemacie 1. Po chwili zaobserwowano zmętnienie wody wapiennej.

zestaw chemiczny

Zadanie 2.
Wybierz wniosek, jaki można wyciągnąć na podstawie przeprowadzonego doświadczenia.

A. Metan powoduje mętnienie wody wapiennej.
B. Jednym z produktów spalania metanu jest tlenek węgla( IV).
C. Metan spala się do tlenku węgla(II) i pary wodnej.
D. Tlenki węgla powodują mętnienie wody wapiennej.

Rozwiązanie
2.  B

Zadanie 3.
Wybierz prawidłowo zapisane równanie reakcji spalania metanu.

A. CH4 + O2 --> CO + H2OC. CH4 + 2O2 --> CO2 + 2H2O
B. C2H4 + 2O2 --> 2CO + H2OD. C2H4 + 3O2 --> 2CO2 + 2H2O
Rozwiązanie
3.  C

Zadanie 4.
Uzupełnij schemat doświadczenia, którego celem jest odróżnienie heksanu od heksenu.
Wybierz brakujący substrat spośród odpowiedzi A–D.

A. woda bromowa
B. woda wapienna
C. woda utleniona
D. woda gazowana

Rozwiązanie
4.  A

Zadanie 5.
W dwóch probówkach znajdują się: etan i etyn. Do każdej probówki dodano niewielką ilość roztworu manganianu(VII) potasu, KMnO4.
Spośród podanych zdań wybierz właściwe obserwacje i wniosek z doświadczenia.

 ObserwacjeWniosek
A.Etyn jest węglowodorem nienasyconym.Etyn odbarwił roztwór KMnO4.
B.Etyn odbarwił roztwór KMnO4.Etyn jest węglowodorem nienasyconym.
C.Etan odbarwił roztwór KMnO4.Etan jest węglowodorem nasyconym.
D.Etan odbarwił roztwór KMnO4.Etan jest węglowodorem nienasyconym.
Rozwiązanie
5.  B

Informacja do zadań 6, 7 i 8.
Wykonano doświadczenie przedstawione na schemacie 2.

zestaw chemiczny

Zadanie 6.
Wskaż prawidłowy wzór strukturalny gazu zbierającego się w probówce.

wzory chemiczne

Rozwiązanie
6.  C

Zadanie 7.
Wybierz zbiór substancji, które mogą ulegać reakcji przyłączenia z gazem zbierającym się w probówce.

A. O2, Br2, H2C. H2, Br2
B. NaCl, HBr, CuOD. KMnO4, H2O, Br2
Rozwiązanie
7.  C

Zadanie 8.
W kolejnej części eksperymentu do probówki z zebranym gazem przyłożono palące się łuczywo.
Wybierz właściwą obserwację i odpowiadający jej wniosek, jaki można wyciągnąć na podstawie doświadczenia.

ObserwacjeWniosek
A. Łuczywo paliło się intensywniej.C. Gaz, znajdujący się w probówce, podtrzymuje spalanie.
B. Gaz, znajdujący się w probówce, zapalił się.D. Gaz, znajdujący się w probówce, jest palny.
Rozwiązanie
8.  B D

Zadanie 9.
W tabeli zestawiono temperatury wrzenia wybranych węglowodorów pod normalnym ciśnieniem atmosferycznym.

Węglowodór propan butyn  penten heksan
Temperatura wrzenia 0C–42,28,63068,7

Wykonano doświadczenie: w probówce, w temperaturze pokojowej umieszczono pewien ciekły węglowodór. Do probówki wlano niewielką ilość roztworu manganianu(VII) potasu, KMnO4. Probówkę zatkano korkiem i wstrząsano przez pewien czas. W próbce nie zaobserwowano zmian.
Który spośród wymienionych węglowodorów mógł znajdować się w probówce?

A. propan B. butyn C. penten D. heksan

Rozwiązanie
9.  D

Informacja do zadań 10 i 11.
Do probówki zawierającej wodny roztwór wodorotlenku sodu oraz 3 krople fenoloftaleiny dodawano roztwór kwasu octowego aż do momentu zaobserwowania zmian.

Zadanie 10.
Wskaż obserwację do powyższego doświadczenia:

A. Po dodaniu roztworu kwasu octowego zaobserwowano zmianę barwy
roztworuw probówce z zielonej na pomarańczową.
B. Po dodaniu roztworu kwasu octowego zaobserwowano odbarwienie roztworu w probówce.
C. Po dodaniu roztworu kwasu octowego roztwór zmienił barwę na malinową oraz wydzielał się gaz
o nieprzyjemnym zapachu.
D. Po dodaniu roztworu kwasu octowego w probówce zaczął wydzielać się bezbarwny i bezwonny gaz,
natomiast barwa roztworu pozostała bez zmian.

Rozwiązanie
10.  B

Zadanie 11.
Jaką wartość pH mógł mieć roztwór w probówce po dodaniu roztworu kwasu octowego?

A. mniejszą niż 0C. większą niż 9
B. nie większą niż 7D. większą niż 14
Rozwiązanie
11.  B

Informacja do zadań 12, 13 i 14.
Poniżej przedstawiono fragment szeregu aktywności metali:

symbole chemiczne

oraz fragment układu okresowego pierwiastków chemicznych:

fragment układu okresowego

Uczeń wykonał doświadczenie:
Do probówki zawierającej około 2 cm3 10% roztworu kwasu octowego wrzucił wstążkę magnezu.

Zadanie 12.
Wskaż równanie opisujące reakcję zachodzącą w probówce

A. CH3COOH + Mg --> CH3COOMg + 2HC. CH3COOH + 2Mg --> (CH3COO)2Mg + 2H
B. 2CH3COOH + 2Mg --> CH3COOMg + H2D. 2CH3COOH + Mg --> (CH3COO)2Mg + H2
Rozwiązanie
12.  D

Zadanie 13.
Jaka jest nazwa systematyczna soli powstającej w opisanej wyżej reakcji?

A. metanian magnezuC. octan magnezu
B. etanian magnezuD. mrówczan magnezu
Rozwiązanie
13.  B

Zadanie 14.
Jakie są właściwości chemiczne gazu powstającego podczas tej reakcji?

A. bezbarwny, bezwonny
B. charakterystyczny zapach, niepalny, niemetal
C. bezwonny, palny, niemetal
D. lżejszy od powietrza, o ostrym i nieprzyjemnym zapachu

Rozwiązanie
14.  C

Zadanie 15.
Uczeń przeprowadził doświadczenie, które opisał następująco:
„Do probówki zawierającej 2 cm3 wody dodałem powoli taką samą objętość denaturatu (wodnego roztworu etanolu). Następnie na probówce zaznaczyłem poziom powstałej mieszaniny. Zatkałem probówkę korkiem i energicznie wymieszałem.”
Uzupełnij zdania, dotyczące przeprowadzonego przez ucznia doświadczenia.
1. Po wymieszaniu zawartości probówki okazało się, że mieszanina ma A lub B objętość od początkowej.
A. większą B. mniejszą
2. Obserwowane zjawisko nazywane jest C lub D:
C. denaturacją D. kontrakcją objętości

Rozwiązanie
15.  B D

Informacja do zadań 16 i 17.
Przeprowadzono doświadczenie przedstawione za pomocą schematu:

Zadanie 16.
Oceń, czy poniższe zdania mogą stanowić wnioski z przeprowadzonego doświadczenia, zaznaczając T – tak lub N – nie.

1. Jednym z produktów reakcji zachodzącej w probówce jest metanian miedzi(II). T N
2. Reakcja jest egzoenergetyczna. T N
Rozwiązanie
16.  N N

Zadanie 17.
Uzupełnij równanie reakcji, wskazując wzory substratów i jednego z produktów.

A. 2CH3COOH + D. CuO2 ---> G. (CH3COO)2Cu + H2O
B. 2HCOOH E. CuO H. HCOOCu2
C. CH3COOH F. Cu2O I. CH3COOCu
Rozwiązanie
17.  A E G

Zadanie 18.
W probówce zawierającej wodny roztwór alkoholu etylowego zanurzono papierek uniwersalny.
Uzupełnij zdania dotyczące przeprowadzonego doświadczenia, wybierając odpowiedzi A–I.
1. Papierek uniwersalny po zanurzeniu w roztworze alkoholu etylowego ma barwę A / B / C, co świadczy o D / E / F odczynie tego roztworu.
2. pH wodnego roztworu alkoholu etylowego ma wartość G / H / I.

A. czerwoną B. żółtą C. zieloną
D. zasadowym E. obojętnym F. kwasowym
G. równą 7 H. mniejszą od 7 I. większą od 7
Rozwiązanie
18.1  B E             18.2  G

Zadanie 19.
Butelka z alkoholem etylowym znajdująca się w laboratorium oznaczona jest następującym piktogramem.
Oznacza to, że alkohol etylowy jest substancją:
A. utleniającą     B. łatwopalną     C. wybuchową     D. podtrzymującą spalanie

Rozwiązanie
19.  B

Informacja do zadań 20 i 21.
W trzech nieoznakowanych probówkach znajdowały się następujące kwasy karboksylowe: octowy, stearynowy, oleinowy.
Wyniki badania właściwości fizycznych i chemicznych zapisano w formie tabeli:

 Stan skupieniaRozpuszczalność w wodzieReakcja z roztworem manganianu( VII) potasu
Kwas nr 1StałyNierozpuszczalny w wodzieBrak objawów reakcji
Kwas nr 2CiekłyRozpuszczalny w wodzieBrak objawów reakcji
Kwas nr 3CiekłyNierozpuszczalny w wodzieNastąpiło odbarwienie roztworu KMnO4

Zadanie 20.
Wybierz z kolumny drugiej i czwartej odpowiednie fragmenty zdań, tak aby powstało zdanie prawdziwe.

Odbarwienie
roztworu KMnO4
przez kwas nr 3
świadczy
A. o nasyconym charakterze
tego kwasu,
co oznacza,
że w jego cząsteczce
C. występują jedynie wiązania
pojedyncze między atomami węgla.
B. o nienasyconym
charakterze tego kwasu,
D. występuje przynajmniej jedno
wiązanie podwójne lub potrójne
między atomami węgla.
Rozwiązanie
20.  B D

Zadanie 21.
Zidentyfikuj kwasy oznaczone numerami 1–3.

 Kwas nr 1Kwas nr 2Kwas nr 3
A.Kwas stearynowyKwas oleinowyKwas octowy
B.Kwas oleinowyKwas octowyKwas stearynowy
C.Kwas stearynowyKwas octowyKwas oleinowy
D.Kwas oleinowyKwas stearynowyKwas octowy
Rozwiązanie
21.  C

Informacja do zadań 22 i 23.
Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na rysunku:

Zadanie 22.
Oceń, czy poniższe zdania mogą stanowić obserwacje z przeprowadzonego doświadczenia, zaznaczając T – tak lub N – nie.

1. Zawartość probówki przybrała przyjemny,
    owocowy zapach.
TN
2. Produktem tej reakcji jest metanian etylu.TN
Rozwiązanie
22.  T N

Zadanie 23.
Dlaczego do podgrzania zawartości probówki nie użyto palnika?

A. Ze względu na łatwopalność substancji użytych w doświadczeniu.
B. Ze względu na reakcję substancji występujących w gazie palnika z produktem reakcji.
C. Ze względu na konieczność równomiernego ogrzania probówki.
D. Ze względu na zbyt wysoką temperaturę płomienia palnika.

Rozwiązanie
23.  A

Zadanie 24.
W dwóch probówkach znajdują się: roztopiony smalec i oliwa.
Spośród podanych odczynników wybierz ten, który pozwoli rozróżnić zawartości probówek.

A. woda bromowa C. wodorotlenek miedzi(II)
B. jodyna D. kwas azotowy(V)
Rozwiązanie
24.  A

Zadanie 25.
Przy każdym zdaniu wybierz literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeżeli jest fałszywe.

1. Wszystkie sole powodują denaturację białka.PF
2. Etanol powoduje denaturację białka.PF
3. Denaturacja to proces nieodwracalnego ścinania się białka.PF
4. Odwracalną denaturację nazywamy wysalaniem białka.PF
Rozwiązanie
25.1  F      25.2  P      25.3  P      25.4  F

Zadanie 26.
Reakcję biuretową wykorzystuje się do wykrywania białek. Na badaną próbkę działa się świeżo strąconym wodorotlenkiem miedzi(II). Pojawiające się fioletowe zabarwienie świadczy o obecności białka w badanej próbce. Przeprowadzono doświadczenia pokazane na rysunku:
Wybierz zestaw probówek, których zwartość zmieni barwę na fioletową.

A. 1, 2, 3, 4, 5 B. 1, 2
C. 3, 4, 5 D. 2, 4
Rozwiązanie
26.  D

Zadanie 27.
Chcąc zbadać wpływ różnych soli na białko jaja kurzego, uczeń przygotował gorące roztwory: chlorku sodu oraz chlorku żelaza(III), a następnie dodał do każdego roztworu białka.
Wybierz z kolumny drugiej i czwartej odpowiednie fragmenty zdań, tak aby powstało zdanie prawdziwe, dotyczące przeprowadzonego przez ucznia doświadczenia.

Na podstawie doświadczeniaA. można porównać wpływ różnych soli
na roztwór białka jaja kurzego,
ponieważC. warunki doświadczenia były takie same
dla wszystkich roztworów soli.
B. nie można porównać wpływu różnych
soli na roztwór białka jaja kurzego,
D. wszystkie roztwory były gorące,
co spowodowało denaturację białka.
Rozwiązanie
27.  B D

Zadanie 28.
Na lekcji chemii nauczyciel naniósł niewielkie ilości stężonego kwasu azotowego(V) na:
  I. pióro ptaka
 II. obcięte paznokcie
III. odżywkę dla osób ćwiczących na siłowni
W każdym przypadku uczniowie zanotowali tę samą obserwację i wniosek.
Uzupełnij poniższe zdania, tak aby były prawdziwe.

1. Pod wpływem stężonego kwasu azotowego(V) nastąpiła zmiana zabarwienia próbki na kolor A / B.
2. Przeprowadzona reakcja służy do wykrywania C / D.
3. Reakcję tę nazywamy E / F.

A. malinowy C. białek E. biuretową
B. żółty D. cukrów F. ksantoproteinową
Rozwiązanie
28.1  B             28.2  C             28.3  F

Informacja do zadań 29 i 30.
Do trzech zlewek zawierających wodny roztwór białka jaja kurzego dodano 3 różne substancje oznaczone: X, Y, Z. We wszystkich zlewkach zaobserwowano ścinanie się białka. Następnie do każdej zlewki dodano wodę. Zaobserwowano, że w zlewkach, do których dodano Y i Z, białko nie rozpuściło się, a w zlewce z X białko rozpuściło się.

Zadanie 29.
Uzupełnij zdania, tak aby były prawdziwe.

1. Pod wpływem substancji X nastąpił proces A / B / C.
2. Pod wpływem substancji Y i Z nastąpił proces D / E / F.

A. denaturacji B. degradacji C. koagulacji
D. krystalizacji E. denaturacji F. koagulacji
Rozwiązanie
29. C E

Zadanie 30.
Substancjami X, Y, Z mogły być związki:

 XYZ
A.NaClNaCl lub H2SO4C2H5OH
B.NaCl lub HClNaOH lub KOHCuSO4
C.NaOHC2H5OHNaCl lub H2SO4
D.NaClKOHC2H5OH
Rozwiązanie
30.  D

Zadanie 31.
Wykonano doświadczenie przedstawione na rysunku:
Zaobserwowano zmianę barwy na granatową.
Na podstawie doświadczenia można sformułować wniosek, że badany jogurt zawiera:

A. skrobię B. glukozę C. tłuszcze
D. białko E. witaminy
Rozwiązanie
31.  A

Zadanie 32.
Aby doświadczalnie wykazać obecność skrobi w chlebie, należy:

A. nanieść na chleb kilka kropli stężonego HNO3i oczekiwać zmiany barwyC. na granatową.
B. nanieść na chleb kilka kropli jodynyD. na żółtą.
Rozwiązanie
32.  B C

Zadanie 33.
Pewną substancję można scharakteryzować następującym opisem: „jest to ciało stałe, rozpuszczalne w wodzie, o słodkim smaku”.
Opisywaną substancją może być:

A. glicerol lub etanol B. glicerol, glukoza lub sacharoza C. glicerol lub sacharoza
D. etanol lub sacharoza E. glukoza lub sacharoza
Rozwiązanie
33.  E

Zadanie 34.
Wykonano doświadczenie przedstawione schematem:
Zaobserwowano, że zawartość probówki sczerniała, a na ściankach naczynia pojawiły się kropelki bezbarwnej cieczy.
Oceń, czy podane niżej zdania mogą stanowić wnioski z opisanego doświadczenia, wybierając T – tak lub N – nie.

W skład cząsteczki sacharozy wchodzą: węgiel, azot i wodór.TN
Sacharoza wrze w wysokiej temperaturze.TN
Rozwiązanie
34.  N N

ZESTAWIENIE ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

Zad 1 D Zad 11. B Zad 20. B D Zad 27. B D
Zad 2. B Zad 12. D Zad 21. C Zad 28.1. B
Zad 3. C Zad 13. B Zad 22. T N Zad 28.2  C
Zad 4. A Zad 14. C Zad 23. A Zad 28.3  F
Zad 5. B Zad 15. B D Zad 24. A Zad 29  C E
Zad 6. C Zad 16. N N Zad 25.1  F Zad 30  D
Zad 7. C Zad 17.  A E G Zad 25.2  P Zad 31  A
Zad 8. B D Zad 18.1  B E Zad 25.3  P Zad 32  B C
Zad 9. D Zad 18.2  G Zad 25.4  F Zad 33  E
Zad 10. B Zad 19. B Zad 26. D Zad 34  N N
 
Strona testowana w przeglądarkach: Internet Eksplorer 9 i 10 oraz Mozilla Firefox wersja 37.0.2.
Ostatnia aktualizacja: 04 czerwca 2015 r.
Stronę redaguje: * W.K.K. *